เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ภัยพิบัติในประเทศรัสเซีย disasters in russia
ภัยพิบัติในประเทศอัฟกานิสถาน disasters in afghanistan
ภัยพิบัติในประเทศอิตาลี disasters in italy
ภัยพิบัติในประเทศอินเดีย disasters in india
ภัยพิบัติในประเทศอินโดนีเซีย disasters in indonesia
ภัยพิบัติในประเทศไต้หวัน disasters in taiwan
ภัยพิบัติในประเทศไทย disasters in thailand
ภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2536 1993 disasters
ภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2543 2000 disasters
ภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2556 2013 disasters
ภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2558 2015 disasters
ภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2563 2020 disasters
ภัยพิบัติในปี พ.ศ. 2564 2021 disasters
ภัยพิบัติในพระธรรมอพยพ plagues of egypt
ภัยพิบัติในสนามกีฬา stadium disasters
ภัยพิบัติในสหรัฐ disasters in the united stat...
ภัยภิบัติ curse
ภัยร้าย [phai rāi] n. exp.high risk
ภัยสงคราม [phai song khrām] n. exp.war...
ภัยสังคม n. social danger ที่เกี...
ภัยอันตราย n. elab. danger, peril.
ภัยอันตราย ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย n.peril 2ชื่อพ้อง: danger
ภัยอันตราย อันตราย, การเสี่ยงภัย n.risk 1ชื่อพ้อง: insecurit...
ภัยอันตราย อันตราย, ภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย n.menace 1ชื่อพ้อง: hazard;...
ภัยแล้ง n. drought
ภัยโดยเฉพาะ [phai dōi cha phǿ] n. exp.pa...
ภัสดา n. husband
ภัสมธุลี n. eleg. dust. ที่เกี่ยวข...
ภัสมะ n.dust
ภัสสร n. light ที่เกี่ยวข้อง: ...
ภา n. light ที่เกี่ยวข้อง: ...
ภากร n. sun
ภาค n. 1. a part, a portion, ...
ภาคกลาง n. central region. ตัวอย่า...
ภาคกลาง (ประเทศไทย) central thailand
ภาคกลางของเดนมาร์ก central denmark region
ภาคการปกครองของสหราชอาณาจักร english regions
ภาคการปกครองของอังกฤษ regions of england
ภาคการผลิต production sectorseconomic s...
ภาคการผลิตขั้นต้น primary sector
ภาคการผลิตขั้นที่สอง industrial sectorsecondary s...
ภาคการผลิตขั้นที่สาม tertiary sector
ภาคการผลิตในฟาร์ม agricultural sectorfarm sect...
ภาคการศึกษา [phāk kān seuk sā] n. exp.se...
ภาคการศึกษา ภาคเรียน, ภาคการเรียน, เทอม n.semesterชื่อพ้อง: season;...
ภาคการเกษตร farm sectoragricultural sect...
ภาคการเงิน [phāk kān ngoen] n. exp.fina...
ภาคการเรียน semestertermseason
ภาคก่อนการเกษตร preagricultural sector
ยอมกัน be in harmonybe in concordha...
First 1 2 3 4 5 Last