เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ยอมความ v. compromise ที่เกี่ยว...
ยอมความได้ [yøm khwām dāi] Xcompoundabl...
ยอมความไม่ได้ [yøm khwām mai dāi] Xnon-com...
ยอมคืน recede
ยอมง่าย submissivesoft-heartedweakgi...
ยอมจงรักภักดี comply withabide byconform t...
ยอมจมอยู่กับความรู้สึก (บางอย่าาง)phrv.to 3ชื่อพ้อง...
ยอมจำนน v. surrender
ยอมจำนน ยอมตาม phrv.surrender toชื่อพ้อง: ...
ยอมจำนน ยอมแพ้ vt.lose 8ชื่อพ้อง: forfeiti...
ยอมจำนนกับ idm.lose ground to
ยอมจ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ)phrv.stump u...
ยอมจํานน give insuccumb toloseback of...
ยอมจํานนกับ lose ground to
ยอมตกลง [yøm tok long] v. exp.accept
ยอมตกลงกัน reconcileaccord
ยอมตัว [yøm tūa] v. exp.allow onese...
ยอมตาม v. yield ที่เกี่ยวข้อง: ...
ยอมตาม คล้อยตาม, เชื่อฟัง adj.supple 3ชื่อพ้อง: obedi...
ยอมตาม ยอมจำนน succumb phrv.succumb
ยอมตาม ยอมอ่อนข้อให้, ยอมจำนน phrv.back downชื่อพ้อง: cli...
ยอมตามตกลง accord
ยอมตามใจ indulgespoil
ยอมตามใจ ยอมตาม, ยอมให้ทำสิ่งที่ชอบ vi.indulge 2ชื่อพ้อง: spoil...
ยอมตาย [yøm tāi] v. exp.never give ...
ยอมตายเพื่อ phrv.die for
ยอมถูกกระทำ concedecedeyieldgrant
ยอมถูกซักฟอก wash
ยอมทน vt.accept 4ชื่อพ้อง: bear; ...
ยอมทนทุกข์ทรมาน phrv.lie down underชื่อพ้อง:...
ยอมทำตาม [yøm tham tām] v. exp.acquie...
ยอมทำตาม ทำตามที่สั่ง vi.cooperate 1ชื่อพ้อง: com...
ยอมทำตาม ยอมตาม, ยินยอม, ยอมอ่อนข้อให้ phrv.before 2ชื่อพ้อง: bow ...
ยอมทำตาม ยอมรับ, ยินยอมรับ phrv.accede toชื่อพ้อง: suc...
ยอมทำตาม ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ vi.acquiesceชื่อพ้อง: submi...
ยอมทำตาม เชื่อ, คล้อยตาม phrv.defer
ยอมทำตาม เชื่อฟัง, ยอมจงรักภักดี phrv.comply withชื่อพ้อง: c...
ยอมทิ้ง give up
ยอมทุกข์ทรมาน vt.martyrize 1
ยอมทําตาม bow beforebend beforecomply ...
ยอมทําเพื่อเงิน sell
ยอมปฎิบัติตาม abide byconform tocomply wit...
ยอมปฎิบัติตาม ปฎิบัติตาม, ยอมทำตาม, ยอมเชื่อฟัง phrv.abide byชื่อพ้อง: comp...
ยอมผูกพันตน [yøm phūk phan ton] v. exp.a...
ยอมผ่อนผัน obeisantpostponedeferredigno...
ยอมพลีเพื่อ consecrate todedicate todevo...
ยอมฟังข้อคิดเห็น open-minded
ยอมมอบตัวกับ phrv.give up
ยอมมอบให้กับ give upgive over togive up t...
รุจิรา adj. - bright ; flourishing...
First 1 2 3 4 5 Last