เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม satellite
ส่งสัญญาณมือให้หลบไป motion asidemotion away
ส่งสัญญาณมือให้หลบไป โบกมือให้ออกไป phrv.motion aside
ส่งสัญญาณรบกวน vt.scramble 6
ส่งสัญญาณวิทยุ vt.beam 6
ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ beckonsummon
ส่งสัญญาณเรียกโดยการใช้มือหรือศีรษะ ผงกศรีษะ, กวักมือเรียก vt.beckon 1ชื่อพ้อง: summon
ส่งสัณญาณโดยใช้เครื่องส่งสัญญาณด้วยกระจกสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ vi.heliograph 3vt.heliograph...
ส่งสายตา v. stare intently to gain at...
ส่งสายตายั่วยวน give the glad eye
ส่งสาร v. send a message ที่เกี...
ส่งสินค้า 1) v. transport ที่เกี่ย...
ส่งสินค้าออก [song sin khā øk] v.export
ส่งส่วย v. make regular payments ...
ส่งหนังสือ send messagesdeliver a docum...
ส่งหมาย [song māi] v. exp.deliver a ...
ส่งหมายศาล subpoena
ส่งหมายเรียก tracktracepursuetrail
ส่งหรือยกออกมาจากรถ hand out
ส่งหรือยกออกมาจากรถ hand phrv.hand
ส่งออก 1) v. export ที่เกี่ยวข...
ส่งออก ส่ง (สินค้า) ออกvt.export 2ชื่อพ...
ส่งออกนอกประเทศ immigrate
ส่งออกมา (กลิ่น, ความร้อน ฯลฯ)phrv.of...
ส่งออกไป (คำเก่า)phrv.forth 2ชื่อพ้อง...
ส่งออกไป กระจายเสียงออกไป phrv.relay out
ส่งออกไป ขว้างออกไป, เหวี่ยงออกไป phrv.pitch
ส่งออกไปอยู่ที่อื่น immigrate
ส่งออกไปอยู่ที่อื่น ส่งออกนอกประเทศ, จัดการให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น vt.immigrate 2
ส่งอาชญากรข้ามแดน extradite
ส่งอิทธิพล act uponinfluencework
ส่งอีก resend
ส่งอีกครั้ง resend
ส่งอีเมล send e-mail
ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ spam
ส่งอีเมล์ emailnetmaile-mail
ส่งอีเมล์ขยะ spam
ส่งอีเอ็มเอส express-mail
ส่งเข้า (แข่งขัน)phrv.send in forชื่...
ส่งเข้าขังคุก (ก่อนพิจารณาคดี)phrv.remand ...
ส่งเข้าตำแหน่ง deploy
ส่งเข้าสู่ launch into
ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล charge
ส่งเข้าไปใน phrv.send intoชื่อพ้อง: ???...
ส่งเข้าไปใน ส่งเข้า send phrv.send
ส่งเงิน [song ngoen] v. exp.remit mo...
ส่งเงินกลับประเทศ vt.repatriate 2ชื่อพ้อง: re...
ส่งเงินไปให้ remit to
ส่งเงินไปให้ remit phrv.remit
ส่งเดช adv. at random ที่เกี่ย...
First 356 357 358 359 360 Last