เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ส่งเมล์ e-mailemailnetmail
ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์ toss incontributesubjoingive...
ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ (หนังสือ, นิตยสารฯลฯ) contri...
ส่งเวียนไป go round
ส่งเวียนไปรอบๆ phrv.pass aroundชื่อพ้อง: h...
ส่งเสริม v. to encourage, to promote...
ส่งเสริม ยุยง, ยกยอ vt.boostชื่อพ้อง: encourage...
ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน vt.encourage 2
ส่งเสริมการขาย [song soēm kān khāi] v. exp....
ส่งเสริมการทํางาน working
ส่งเสริมการผลิต [song soēm kān pha lit] v. e...
ส่งเสริมการแข่งขัน [song soēm kān khaeng khan] ...
ส่งเสริมความสามัคคี [song soēm khwām sā mak khī]...
ส่งเสริมด้วย reinforce with
ส่งเสริมมิตรภาพ [song soēm mit tra phāp] v. ...
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ [song soēm wit tha yā sāt] v...
ส่งเสริมสุขภาพ salubriousuncorruptingsanita...
ส่งเสริมในทางผิด set on
ส่งเสริมใส่ leavening
ส่งเสีย v. support ที่เกี่ยวข้อง...
ส่งเสียง v. to utter, produce a soun...
ส่งเสียงกระหึ่ม roll
ส่งเสียงกรี๊ดดังๆ sl.scream bloody murder
ส่งเสียงกึกก้อง resoundpeal
ส่งเสียงกึกก้อง ส่งเสียงดังลั่น vi.peal 4ชื่อพ้อง: resound
ส่งเสียงก้อง ringechoreverberateresound
ส่งเสียงครางยาว vi.rumble 1ชื่อพ้อง: whir; ...
ส่งเสียงครึกโครม roar
ส่งเสียงครึกโครม ทำเสียงอึกทึก vi.roar 3
ส่งเสียงคล้ายเสียงวัว moolow
ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง vi.bellow 1
ส่งเสียงคําราม bellow out
ส่งเสียงคํารามคล้ายวัวกระทิง bellow
ส่งเสียงชู่ shooshoo awayshoo off
ส่งเสียงชู่เพื่อขับไล่ vi.shoo 2vt.shoo 3
ส่งเสียงดัง phrv.rattle awayvi.blare 1ชื...
ส่งเสียงดัง ตะโกน phrv.roar outชื่อพ้อง: shou...
ส่งเสียงดัง ส่งเสียงเอะอะโวยวาย, ตะโกน vi.vociferate 2ชื่อพ้อง: sc...
ส่งเสียงดังกระหึ่ม whirwhizbuzzdronewhirr
ส่งเสียงดังกระหึ่มหรือดังหวือ humminghum
ส่งเสียงดังกลบ clamour down
ส่งเสียงดังกลบ โห่ร้องกลบ phrv.clamour down
ส่งเสียงดังกังวาน ringclangpeal
ส่งเสียงดังกังวาน ส่งเสียงดังก้อง vi.ring 11ชื่อพ้อง: peal; c...
ส่งเสียงดังกังวานขู่คําราม thunder
ส่งเสียงดังกึกก้อง boomdin
ส่งเสียงดังก้อง clangringpeal
ส่งเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง thunder
ส่งเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง ส่งเสียงดังเกรียวกราว, ส่งเสียงดังเปรี้ยง, ส่งเสียงดังลั่น vi.thunder 6
อย่างมาก อย่างสูง, อย่างยิ่ง, อย่างชื่นชมหรือยกย่องมาก, ในระดับสูง, ในราคาสูง adv.highly 2ชื่อพ้อง: very;...
First 1 2 3 4 5 Last