เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
การขับออกไป dethronementdeposaldepositio...
การขับออกไป การปลดออก, การเนรเทศ, การย้ายออกไป n.deposalชื่อพ้อง: depositi...
การขับอุจจาระ dejection
การขับเคลื่อน n.propulsion 1ชื่อพ้อง: imp...
การขับเคลื่อน 4 ล้อ equipment specificationsfour...
การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ n.jet propulsion
การขับเคลื่อนยานอวกาศ spacecraft propulsion
การขับเคลื่อนแบบอัลคับเบียร์ alcubierre drive
การขับเคลื่อนได้ดีบนถนนหนทางที่ไม่ดี n.roadability
การขับเสภา sepha
การขับเสมหะออก anarcartharsis
การขับเหงื่อ n.transpiration 2
การขับเหงื่อ การมีเหงื่อออก, การทำให้เหงื่อออก n.perspiration 2ชื่อพ้อง: s...
การขับเฮลิโอโดรัสจากวัด the expulsion of heliodorus ...
การขับไล่ n. expulsion ที่เกี่ยวข้...
การขับไล่ การเนรเทศ n.ostracismชื่อพ้อง: seclus...
การขับไล่ การไล่ออกไป, การเนรเทศ n.relegationชื่อพ้อง: exclu...
การขับไล่ชาวโปแลนด์โดยนาซีเยอรมนี expulsion of poles by nazi g...
การขับไล่ออก excommunicationcensureexclus...
การขับไล่ออกจากที่ disseisindisseizin
การขับไล่ออกจากศาสนา anathema
การขับไล่ออกนอกประเทศ banishmentexileexpatriationo...
การขาก spitexpectorationspitting
การขาด [kān khāt] n.absence ; lack ...
การขาด การไม่อยู่ n.absence 1ชื่อพ้อง: nonatt...
การขาดการซ่อมแซม disrepairruinationcollapse
การขาดความกระตือรือร้น unconcernapathyindifference
การขาดความกระตือรือร้น การขาดความสนใจ n.apathy 1ชื่อพ้อง: indiffe...
การขาดความกรุณาปรานี bestialityinhumanity
การขาดความกลมกลืน discordstrife
การขาดความคิด vacancyinanity
การขาดความคิด การขาดปัญญา n.vacancy 5
การขาดความคิดหรือปัญญา vacancy
การขาดความชำนาญ inexperience
การขาดความชํานาญ inexperienceinaptitude
การขาดความมั่นใจ mistrustleerinessdistrustful...
การขาดความมั่นใจในตัวเอง inferior complex
การขาดความยืดหยุ่น inelasticity
การขาดความระมัดระวัง recklessnessindiscretioncare...
การขาดความระมัดระวัง ความไม่เอาใจใส่, ความเลินเล่อ, ความประมาท n.incautionชื่อพ้อง: carele...
การขาดความรับผิดชอบ [kān khāt khwām rap phit chø...
การขาดความรู้ incognizanceinexperienceunaw...
การขาดความสนใจ [kān khāt khwām son jai] n. ...
การขาดความสมดุล unbalanceunevenimbalance
การขาดความสมมาตร asymmetryimbalancechiralityi...
การขาดความสามัคคี disunity
การขาดความสามารถ [kān khāt khwām sā māt] n. e...
การขาดความหมาย inanity
การขาดความอดทน intoleranceimpatienceintoler...
การเข้าควบคุม seizuretakingcapturearrest
First 1 2 3 4 5 Last