เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
เพาะปลูกได้ arabletillable
เพาะพันธุ์ v. to breed, to culture, to...
เพาะพันธ์ุ cultivateculturebreedplant
เพาะหรือใส่ความคิดให้ inoculatevaccinateimmunize
เพาะเชื้อ v. culture ที่เกี่ยวข้อ...
เพาะเมล็ด seedsowscatter the seed
เพาะเลี้ยง v. grow (plants) ที่เกี...
เพาะเลี้ยง เพาะปลูก phrv.plant out
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ v. raise aquatic animals ...
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา keep aquatic animalsgerminat...
เพาะใน plant in
เพาเวอร์ n.power
เพาเวอร์ แบลลัด power ballad
เพาเวอร์พอยท์ TMPowepoint
เพาเวอร์พีซี powerpc
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด power forward
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด (บาสเกตบอล) power forward (basketball)
เพาเวอร์เซต n. exp.power set ; powerset
เพิก 1) v. withdraw 2) v...
เพิกถอน v. to revoke, annul, cancel...
เพิกถอน ยกเลิก vt.revoke 1ชื่อพ้อง: cancel...
เพิกถอนกฎหมาย [phoēk thøn kot māi] v. exp....
เพิกถอนการอายัด unfreezeunblock
เพิกถอนข้อตกลง [phoēk thøn khø tok long] v....
เพิกถอนจากการเป็นทนาย disbar fromdebar from
เพิกถอนจากการเป็นทนาย ถอนสิทธิของการเป็นทนาย phrv.disbar fromชื่อพ้อง: d...
เพิกถอนพินัยกรรม [phoēk thøn phi nai kam] v. ...
เพิกถอนมติ [phoēk thøn ma ti] v. exp.re...
เพิกถอนสัญญา [phoēk thøn san yā] v. exp.c...
เพิกถอนสิทธิ vt.disinherit
เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจํานอง หรือคํามั่น foreclose
เพิกถอนสิทธิการรับช่วง disherison
เพิกถอนสิทธิการรับมรดก disherit
เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง nixproscribeforbidinterdictd...
เพิกถอนสิทธิครอบครอง phrv.foreclose on
เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ disbar
เพิกถอนสิทธิ์ disentail
เพิกถอนได้ revocablerescissible
เพิกถอนไม่ได้ [phoēk thøn mai dāi] adj.irr...
เพิกเฉย v. ignore ที่เกี่ยวข้อง...
เพิกเฉย ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่ adj.inattentiveชื่อพ้อง: ca...
เพิกเฉย ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น idm.turn a deaf ear
เพิกเฉย ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น turn a blind eye idm.turn a blind eye
เพิกเฉยต่อ get away from
เพิกเฉยต่อ ไม่สนใจ, เลี่ยง get away phrv.from 2
เพิง n. shed ที่เกี่ยวข้อง: ...
เพิงหมาแหงน n. shed/shack with the roof ...
เพิงหมาแหงน lean- n.lean-n.lean-
เพิงหินภีมเพฏกา bhimbetka rock shelters
เหตุการณ์ปัจจุบัน|2555 ธันวาคม 16 current events|2012 december...
First 1 2 3 4 5 Last