เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ขึ้นเขา ขึ้นที่สูง, ขึ้นเนิน adv.uphill 3
ขึ้นเขียง v. be in a dilemma ที่เ...
ขึ้นเครื่อง [kheun khreūang] v. exp.boar...
ขึ้นเครื่องบิน [kheun khreūang bin] v. exp....
ขึ้นเครื่องบิน ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน vi.emplane 2ชื่อพ้อง: enpla...
ขึ้นเครื่องบิน อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน vt.enplane 1ชื่อพ้อง: empla...
ขึ้นเครื่องหมาย [kheun khreūang māi] v. exp....
ขึ้นเงา v. become shiny ที่เกี่ย...
ขึ้นเงิน v. cash ที่เกี่ยวข้อง: ...
ขึ้นเงินเดือน v. to raise someone's salar...
ขึ้นเช็ค [kheun chek] v. exp.cash a c...
ขึ้นเช็คปลอม kite
ขึ้นเตียง [kheun tīeng] v. exp.go to b...
ขึ้นเนิน uphill
ขึ้นเปะปะ rambleunclearly
ขึ้นเรือ [kheun reūa] v. exp.go aboar...
ขึ้นเรือน [kheun reūoen] v. exp.go up ...
ขึ้นเรือยอชต์ yacht
ขึ้นเรื่อย nonweak
ขึ้นเสียง v. colloq. to raise one's ...
ขึ้นเสียงสูง uprise
ขึ้นเสียงใส่ (บางคน) ตะโกนใส่(บางคน)idm.r...
ขึ้นเหนือ up
ขึ้นเหนือล่องใต้ v. be always on a journey ...
ขึ้นเหยียบ tread
ขึ้นแท็กซี่ taxicab
ขึ้นแท่น v. sent to press ที่เกี...
ขึ้นแป้น 1) v. be sent to press ...
ขึ้นและลงเหมือนกระแสน้ำ vi.tide 7
ขึ้นและลงเหมือนกระแสน้ํา tide
ขึ้นโรงขึ้นศาล v. go to court ที่เกี่ย...
ขึ้นใจ v. to learn by heart. ตัวอ...
ขึ้นใหม่ regrow
ขึ้นไก cock
ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง upcountry
ขึ้นไช่ n.celery
ขึ้นไป v. 1. to go up; sv. 2. ...
ขึ้นไปข้างบน [kheun pai khāng bon] v. exp...
ขึ้นไปทางเหนือ upwardlyupwards
ขึ้นไประดับสูงกว่า upupwardupwardsskywardsheave...
ขึ้นไปในอากาศ aloft
ขึ้นไม้ขึ้นมือ v. make gestures ที่เกี...
ขึ้นๆ ลงๆ 1) v. up and down ...
ขึ้นๆลงๆ [kheun kheun long long] v. ...
ขึ้นๆลงๆ เป็นระลอก, ซัดไปมา vi.surge 1ชื่อพ้อง: billow;...
ขึ้ผึ้ง beeswax
ขึ้เถ้า ash
ขึ๊น growboardbecomerise
ขึ๊นด้วย becomerisegrow
คอร์ล ปิลด์ carl bildt
First 1 2 3 4 5 Last