เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
จํานวนเรือ shipping [
จํานวนเลข figurevaluenumeralamount
จํานวนเลขที่กลับกัน reciprocal
จํานวนเล็กน้อย triflefractionshotfleckshade...
จํานวนเล็กน้อยที่สุด minim
จํานวนเล็กน้อยมาก tittleiotascrupleinch
จํานวนเหลือ balance
จํานวนเหลือล้น sea
จํานวนเหลือเฟือ overabundanceglutoverflow
จํานวนแถว linage
จํานวนแปด eightoct-octocto-octaocta-
จํานวนแปดสิบ eighty
จํานวนโครโมโซม chromosome number
จํานวนโน้ตดนตรีที่เล่นในเวลาเดียวกัน chord
จํานวนโปรตอนหรือนิวตรอน magic number
จํานวนใกล้เคียง vicinityapproximate
จํานวนในคณิตศาสตร์ term
จํานวนไข่ที่ฟักภายในครั้งหนึ่งๆ clutch
จํานวนไม่น้อย considerable
จํานวนไม่มาก few
จํานวนไม่เพียงพอ undercharge
จํานอง pledgehypothecatemortgagecli...
จํานองใหม่ remortgage
จํานาน quantity
จํานํา hockpledgeput in pawnpawn
จําปา champaksonchampa
จําปาจับดอกสว่าน sleeve
จําปาดะ champedakartocarpus polyphem...
จําปี white champakamichelia
จําผิด mistake aboutmisconceive ofm...
จําพวก setannelidagroupcategoryrank...
จําพวกกวาง buck
จําพวกนก aves
จําพวกนั้น thatsort of
จําพวกย่อย subspeciessubgroup
จําพวกรอง subgroup
จําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก amphibia
จําพวกเดียวกัน like
จํายอม beardisinclinedbe unwillingu...
จํารัส be brightradiantbe shiningbe...
จํารูญ be brightbe radiantbrilliant
จําลอง mimemodel afterreproducedupl...
จําลอง ศรีเมือง chamlong srimuang
จําลองภาพ render
จําลองแบบ reproducemodelshapemoldformc...
จําศีล hibernatepass asleep
จําศีลภาวนา retain
จําศีลในฤดูหนาว hibernate
จําสิ่งที่ฉันพูดไว้ mark my wordmark my words
ซึ่งอยู่ในตําแหน่งหรืออันดับสูงในกองทัพ ranking
First 1 2 3 4 5 Last