เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ทำให้เกิดเสียงโดยการเล่นดังกล่าว strum
ทำให้เกิดเเผลเป็น pitscarmarkpock
ทำให้เกิดแผลเปื่อย vt.ulcerate 2ชื่อพ้อง: fest...
ทำให้เกิดแผลเป็น vt.scar 2
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ [tham hai koēt raeng ban dān...
ทำให้เกิดโรคติดต่อ consarnedpestilentialpestile...
ทำให้เกิดโรคได้ insanitaryunsanitaryunhealth...
ทำให้เกิดใหม่ regenerate
ทำให้เกิดใหม่ สร้างใหม่, ให้ชีวิตใหม่ vt.regenerate 1ชื่อพ้อง: re...
ทำให้เกิดไข้ pyrexic
ทำให้เกิดไอออน ionizeionise
ทำให้เกินความเป็นจริง vt.dramatizeชื่อพ้อง: exagg...
ทำให้เกี่ยวข้อง ทำให้เข้ามามีส่วนร่วม vt.interest 3
ทำให้เกี่ยวข้องกัน vt.mutualize
ทำให้เกี่ยวข้องกัน ทำให้สัมพันธ์กัน vi.relate 2ชื่อพ้อง: link; ...
ทำให้เกี่ยวข้องกับ ทำให้มีผลต่อ, นำไปใช้กับ phrv.to 2ชื่อพ้อง: refer to...
ทำให้เกี่ยวพันกับ ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ phrv.engage in
ทำให้เก่า (อาหาร) ทำให้ไม่สดvt.stale 4...
ทำให้เก่าหรือล้าสมัย vt.antiquate
ทำให้เขว distract
ทำให้เขิน [tham hai khoēn] adj.embaras...
ทำให้เข้ม ( เช่น แสง,สี )vi.deepen 2( ...
ทำให้เข้มข้น concentrate
ทำให้เข้มข้นขึ้น vt.concentrate 1ชื่อพ้อง: s...
ทำให้เข้มแข็ง ทำให้เข็มเเข็ง phrv.up 2
ทำให้เข้มแข็งขึ้น vt.temper 5ชื่อพ้อง: anneal...
ทำให้เข้ากัน ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน phrv.match up
ทำให้เข้ากัน ทำให้ประสานกัน vt.phase 6
ทำให้เข้ากัน ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน vt.harmonize 3
ทำให้เข้ากัน ทำให้สอดคล้องกัน phrv.together 2
ทำให้เข้ากัน ประสานกัน, ทำงานร่วมกัน vt.mesh 4ชื่อพ้อง: correlat...
ทำให้เข้ากันได้ ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน vt.harmonize 4
ทำให้เข้ากันได้ ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ phrv.fit in withชื่อพ้อง: f...
ทำให้เข้ากันได้ ผสมผสาน, คลุกเคล้า phrv.blend in
ทำให้เข้ากับ [tham hai khao kap] v. exp.a...
ทำให้เข้ากับ รวมเข้ากับ phrv.unify with
ทำให้เข้าตาจน รุกให้จนแต้ม vt.checkmate 2ชื่อพ้อง: mat...
ทำให้เข้ามา ทำให้ผ่านเข้าไป pass phrv.pass
ทำให้เข้ามาทีละน้อย work in
ทำให้เข้ามาทีละน้อย work phrv.work
ทำให้เข้ามาพัวพัน มีส่วนร่วม, เข้ามามีส่วนร่วม phrv.implicate in
ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่ ตั้งรกราก vt.settle 4ชื่อพ้อง: reside...
ทำให้เข้ามาใกล้ vt.attract 2ชื่อพ้อง: make ...
ทำให้เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ instalputset upseatmount ona...
ทำให้เข้ารูป ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง form phrv.form
ทำให้เข้าร่วม phrv.on 2phrv.enrol in
ทำให้เข้าร่วมงานกับ phrv.work in with
ทำให้เข้าร่วมไม่ได้ กันออกไป vt.sideline 4
ทำให้เข้าสู่ / มาถึงสภาพบางอย่าง put phrv.to 4
นกในทวีปยูเรเซีย birds of eurasia
First 1 2 3 4 5 Last