เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
obiter dicta: n. คำนามพหูพจน์ของ...
obiter dictum: n. คำพูดแสดงความคิ...
obito uchiha: อุจิวะ โอบิโตะ
obituaries: ประวัติบุคคล
อัตชีวประ...
obituary: n. การประกาศข่าวมร...
obituary notice: n. exp.
ข่าวม...
object: 1) n. วัตถุ
...
object against: phrase. v. คัดค้าน...
object ball: n. ลูกบิลเลียด
object browser: เบราว์เซอร์วัตถุ
object code: ออบเจ็กต์โค้ด
รหัสจุดห...
object database: ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
object glass: n. เลนส์ที่อยู่ใกล...
object identifier: ตัวระบุวัตถุ
object language: ภาษาปลายทาง
ภาษาเป้าหม...
object lens: n. เลนส์ที่อยู่ใกล...
object lesson: n. ตัวอย่างที่เป็น...
object of a verb: กรรม
object of affection: n. exp.
หมายป...
object of desire: n. exp.
หมายป...
object of meditation: n.
กสิณ [ka s...
object of reverence: n. exp.
รูปเค...
object of sensual enjoyment: 1. n.
กาม [k...
object of the verb: กรรมตรง
object of value: n. exp.
ของมี...
object of worship: n. exp.
- รูป...
object oriented: adj.
เชิงออปเ...
object pascal: ภาษาอ็อบเจกต์ปาสกาล
object program: โปรแกรมภาษาเครื่อง
โปร...
object to: phrase. v. คัดค้าน...
object type: ชนิดวัตถุ
object worthy of worship: n.
เจดีย์ [jē...
object-oriented database: ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ
object-oriented programing: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ<...
object-oriented programing language: ภาษาเชิงวัตถุ
object-oriented programming: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ<...
object-oriented programming language: ภาษาเชิงวัตถุ
objectification: n. การทำให้เห็นเป็...
objectify: vt. ทำให้เห็นเป็นร...
objection: 1) n. ความรู้สึกคั...
objectionable: 1) adj. ซึ่งไม่น่า...
objectionableness: ความอามาตแค้น
ความเกลี...
objectionably: adv. อย่างน่ารังเก...
objections: n. exp.
ข้อขั...
objective: 1) adj. ไม่ลำเอียง...
objective case: n. กรรมการก (ทางไว...
objective criteria: n.
ภววิสัย [p...
objective function: n. exp.
ฟังก์...
objective lens: เลนส์ใกล้วัตถุ
เลนส์กล...
objective plan: n. exp.
แผนปฏ...
ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป