เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

สำเนาถูกต้อง อังกฤษ

สัทอักษรสากล: [sam nao thūk tǿng]  การออกเสียง:
"สำเนาถูกต้อง" การใช้
คำแปลอังกฤษมือถือ
 • [sam nao thūk tǿng]
  n. exp.
  true copy ; certified copy
ประโยค
 • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  Signature for certified true copy for all copy documents
 • เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  Signature for certified true copy’ for all copy documents
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  Certified true copy of house registration
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  Certified true copy of ID Card
 • สำเนาบันทึกประจาวันของตารวจ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  Copy of Autopsy Report
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  Copy of ID card and certified true copy
 • นำส่งเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังต่อไปนี้:
  Attachment with certified true copy on :
 • หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  Notes: The applicant is required to certify every copy of document as a true copy of the original.
 • กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ
  You have selected special discounted ticket. Please show your identity card upon check-in.
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  © Copyright 2018 All Rights Reserved
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5