เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

absent แปล

สัทอักษรสากล: [ 'æbsənt ]  การออกเสียง
"absent" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) adj. ขาด
  ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มา ชื่อพ้อง: away, missing, gone, out คำตรงข้าม: here, present
  2) adj. ซึ่งไม่ให้ความสนใจ
  3) vt. ทำให้ขาด
  ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เข้าร่วม
  4) prep. ปราศจาก
 • be absent    v. ขาด [khāt]
 • absent-absent-minded    adj. เหม่อ เหม่อลอย ใจลอย
 • absent from    phrase. v. ไม่มา ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เข้าร่วม, ขาด (เรียน, ประชุมหรืออื่นๆ)
 • absent-minded    adj. ใจลอย ที่เกี่ยวข้อง: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย ชื่อพ้อง: inattentive, absent, unmindful คำตรงข้าม: attentive, observant
 • absent-mindedness    การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ การฝันกลางวัน การใจลอย การฝันหวาน การตกอยู่ในห้วงฝัน
 • absent-mionded    adj. ขี้หลงขี้ลืม [khī leūm]
 • be absent minded    v. เลื่อนลอย [leūoen løi]
 • be absent-minded    1. v. - เคลิบเคลิ้ม [khloēp khloēm] - เคลิ้ม [khloēm] - เผลอ [phloē] - เผลอไผล [phloē phlai] - เหม่อ [møe] - เหม่อลอย [møe løi] 2. v. exp. เผลอสติ [phloē sa ti]
 • absent from examination    v. exp. ขาดสอบ [khāt søp]
 • absent from service    adj. ละทิ้งการงาน [la thing kān ngān]
 • absent from work    v. exp. ขาดงาน [khāt ngān]
 • absent without leave    idm. ขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่เกี่ยวข้อง: ปลดประจำการโดยไม่ขออนุญาติ (ทางทหาร), ไม่ได้อยู่ร่วมโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • be absent from a meeting    v. exp. - ขาดประชุม [khāt pra chum] - ไม่เข้าประชุม [mai khao pra chum]
 • be absent from class    v. exp. ขาดเรียน [khāt rīen]
 • be absent from school    v. exp. ขาดเรียน [khāt rīen]
ประโยค
 • ข้าตัดสิใจด้วยตัวข้าเอง ไม่มีการข่มขู่บังคับใดๆ
  A decision made of own fucking mind, absent cracks threatening foundation.
 • ย้ายขาดแรงที่เหมาะสม ... และดูการจัดอันดับ ของบวมตาย
  Move absent proper force... and see the rank of the dead swell.
 • โลกก็ยังคงไม่เปลี่ยนแม้ปราศจากชีวิตข้าหรือไม่?
  Would the world not still turn absent my presence?
 • พี่คงไปเรียนสาย ร.ร.คงเข้าใจผิด และลงว่าพี่ขาดเรียน
  So I must've been late to school and they marked me as absent.
 • และตอนนี้ก็เดินเรือไปกับฮีราคลีโอ ข้าพลาดอะไรไปรึ?
  And now treads water with Heracleo, absent word?
 • ชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและกรรมการที่ขาดประชุม
  Names of the directors present and absent;
 • ชั้นจะไม่เช็คชื่อเธอขาดเรียนชั่วโมงนี้ เธอออกไปได้
  I won't mark you absent so you can leave.
 • พ่อไม่อยู่ พวกกรรมการก็เริ่มแข็งข้อถ้าเราไม่ทำอะไร
  Your father's absent and the directors will start acting up if we don't do anything.
 • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ควรจะปลอดภัย ดังนั้นควรขาด:
  The design of the furniture should be safe. Therefore should be absent:
 • กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 2
  List of Independent Directors suggested by the Company to be the absent shareholders’ proxies
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • not being in a specified place

 • คำคุณศัพท์
 • lost in thought; showing preoccupation; "an absent stare"; "an absentminded professor"; "the scatty glancing quality of a hyperactive but unfocused intelligence"
  ชื่อพ้อง: absentminded, abstracted, scatty,

 • nonexistent; "the thumb is absent"; "her appetite was lacking"
  ชื่อพ้อง: lacking, missing, wanting,

 • คำกริยา
 • go away or leave; "He absented himself"
  ชื่อพ้อง: remove,