เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accounting equation แปล

การออกเสียง:
"accounting equation" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • accounting     n. หลักการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง: ทฤษฎีการทำบัญชี
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • accounting change    n. exp. การปฏิบัติทางการบัญชี [kān pa ti bat thāng kān ban chī]
 • accounting control    n. exp. การควบคุมทางการบัญชี [kān khūap khum thāng kān ban chī]
 • accounting cost    n. exp. ต้นทุนทางบัญชี [ton thun thāng ban chī]
 • accounting cycle    n. exp. วงจรบัญชี [wong jøn ban chī]
 • accounting data    ข้อมูลทางการบัญชี ข้อมูลทางบัญชี
 • accounting department    n. exp. - แผนกการบัญชี [pha naēk kān ban chī] - แผนกบัญชี [pha naēk ban chī] - แผนกบัญชีโรงเรียน [pha naēk ban chī rōng rīen]
 • accounting entity    n. exp. หน่วยงานทางการบัญชี [nūay ngān thāng kān ban chī]
 • accounting entry    n. exp. การบันทึกรายการในสมุดบัญชี [kān ban theuk rāi kān nai sa mut ban chī]
 • accounting evidence    n. exp. หลักฐานการบัญชี [lak thān kān ban chī]
 • accounting file    แฟ้มทําบัญชี
 • accounting firm    บริษัทการบัญชี
 • accounting framework    n. exp. แม่บทการบัญชี [maē bot kān ban chī]
 • accounting information    n. exp. ข้อสนเทศทางการบัญชี [khø son thēt thāng kān ban chī]