เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accusative แปล

การออกเสียง
"accusative" การใช้
คำแปลมือถือ
 • [ə'kjuːzətɪv]
  n.
  กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accusative case    กรรมการก
 • accusative case (in thai grammar)    n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accusation    1) n. การกล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: การประณาม, การหาเหตุ ชื่อพ้อง: indictment, accusal, arraignment 2) n. ข้อกล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: ข้อหา, คำกล่าวหา ชื่อพ้อง: charge, indictment, allegation
 • accusal    การประณาม การหาเหตุ การกล่าวหา การให้ร้าย
 • accusable    ซึ่งถูกใส่ความได้ ซึ่งถูกกล่าวหาได้
 • accursed place    n. exp. ที่เฮี้ยน [thī hīen]
 • accusatorial    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง ที่ถูกฟ้อง เกี่ยวกับผู้กล่าวหา
 • accursed    [ə'kɜːsɪd] adj. - เสนียด [sa nīet] - อาถรรพ์ [ā than] - อาถรรพณ์ [ā than] - (oral) เฮี้ยน [hīen]
 • accusatory    ซึ่งฟ้องร้อง ซึ่งกล่าวหา
ประโยค
 • กรรมการกสำหรับการแสดงการเคลื่อนที่
  Accusative of Motion Towards
 • แต่หากคำนามหลังบุพบเป็นลงท้ายด้วยตัวลงท้ายของกรรมการก (-n) นั้นจะแสดงถึงการเข้าไปในสิ่งนั้น
  However, prepositions describing place may be followed by an accusative to show motion toward, e.g.
 • การแสดงหน้าที่ของคำในประโยคสามารถแสดงได้จาก: กรรตุการก, ตัวลงท้ายกรรมการก และ ผ่านทางคำบุพบท
  There are three ways of showing sentence function: nominative, accusative ending N and preposition.
 • เป็นคำจำพวกคำนามหรือคำนามจุลศัพท์ที่ไม่มีสิ่งที่แสดงสถานะบทบาทของคำนั้น (บุพบท หรือ ตัวลงท้ายของกรรมการก)
  A direct description (of a word which is not a verb), whose relationship to the described word is shown by a role indicator (a preposition or an accusative ending).
 • ในส่วนของ กรรม หรือหน้าที่ทางไวยากรณ์ในบางหน้าที่ จะสามารถสังเกตได้โดยตัวลงท้าย N ซึ่งเราเรียนกตัวลงท้ายนี้ว่า ตัวลงท้ายของกรรมการก หรือ กรรมการก
  The sentence function of an object, along with several other functions, is recognizable by the N ending. This ending is called the accusative ending or simply the accusative.
 • ในส่วนของ กรรม หรือหน้าที่ทางไวยากรณ์ในบางหน้าที่ จะสามารถสังเกตได้โดยตัวลงท้าย N ซึ่งเราเรียนกตัวลงท้ายนี้ว่า ตัวลงท้ายของกรรมการก หรือ กรรมการก
  The sentence function of an object, along with several other functions, is recognizable by the N ending. This ending is called the accusative ending or simply the accusative.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • serving as or indicating the object of a verb or of certain prepositions and used for certain other purposes; "objective case"; "accusative endings"
  ชื่อพ้อง: objective,

 • คำคุณศัพท์
 • containing or expressing accusation; "an accusitive forefinger"; "black accusatory looks"; "accusive shoes and telltale trousers"- O.Henry; "his accusing glare"
  ชื่อพ้อง: accusatory, accusing, accusive,

 • คำนาม
 • the case of nouns serving as the direct object of a verb
  ชื่อพ้อง: accusative case, objective case,