เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accusatory แปล

การออกเสียง
"accusatory" การใช้
คำแปลมือถือ
 • ซึ่งฟ้องร้อง
  ซึ่งกล่าวหา
 • accusatorial    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง ที่ถูกฟ้อง เกี่ยวกับผู้กล่าวหา
 • accusative case (in thai grammar)    n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accuse    1) vt. กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวโทษ, ปรักปรำ ชื่อพ้อง: blame, charge 2) vt. ฟ้องร้อง ที่เกี่ยวข้อง: ฟ้องศาล ชื่อพ้อง: charge
 • accusative case    กรรมการก
 • accuse of    phrase. v. กล่าวหาว่า ที่เกี่ยวข้อง: กล่าวหา
 • accusative    [ə'kjuːzətɪv] n. กรรมการก [kam ma kā rok]
 • accuse wrongfully    v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
 • accusation    1) n. การกล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: การประณาม, การหาเหตุ ชื่อพ้อง: indictment, accusal, arraignment 2) n. ข้อกล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: ข้อหา, คำกล่าวหา ชื่อพ้อง: charge, indictment, allegation
 • accuse wrongly    1. v. พาโล [phā lō] 2. v. exp. - กล่าวโทษอย่างผิด ๆ [klāo thōt yāng phit phit] - กล่าวโทษอย่างผิดๆ [klāo thōt yāng phit phit]
ประโยค
 • ฉันไม่ชอบน้ำเสียงกล่าวหาแบบนั้นเลยนะ
  I don't like your accusatory tone.
ความหมาย
  คำคุณศัพท์
 • containing or expressing accusation; "an accusitive forefinger"; "black accusatory looks"; "accusive shoes and telltale trousers"- O.Henry; "his accusing glare"
  ชื่อพ้อง: accusative, accusing, accusive,