เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accused person แปล

การออกเสียง:
"accused person" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  จำเลย [jam loēi]
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • person     1) n. บุคคล ที่เกี่ยวข้อง: คน, มนุษย์ ชื่อพ้อง: human, individual,
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • the accused    จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • be wrongly accused    v. exp. ถูกใส่ความ [thūk sai khwām]
 • beat up the accused    v. exp. ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]
 • defend an accused    v. exp. - แก้คดีให้แก่จำเลย [kaē kha dī hai kaē jam loēi] - แก้ต่างให้แก่จำเลย [kaē tāng hai kaē jam loēi]
 • question an accused    v. exp. ซักจำเลย [sak jam loēi]
 • the accused denied everything    n. exp. จำเลยให้การปฏิเสธ [jam loēi hai kān pa ti sēt]
 • in person    pr. เอง [ēng]
 • that person    n. exp. - คนนั้น [khon nan] - รายนั้น [rāi nan]
 • that’s the person    ไงล่ะ
 • this person    n. exp. - คนนี้ [khon nī] - รายนี้ [rāi nī]
ประโยค
 • ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นอัยการซึ่งผู้ต้องหาทั้งแปดจะต้องไปฟังคำสั่งอัยการในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
  Current'y, a case file was with the prosecutor. All 8 accused persons will have to meet with the prosecutor to listen to the order on 22 July 2016
 • คณะกรรมาธิการยุโรปเสนอล่าสุด คำสั่งสามข้อในสิทธิขั้นตอน สำหรับผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกกล่าวหาในเดือนพฤศจิกายน 2013
  The European Commission proposed the most recent three of these directives on procedural rights for suspects and accused persons in November 2013.
 • ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 อัยการนัดผู้ต้องหาทั้ง18 คนฟังคำสั่งคดีเป็นครั้งแรกแต่ก็เลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีออกไป นับจากนั้นมีการเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีออกไปอีกอย่างน้อยแปดครั้ง
  On 22 June 2018, the prosecutor of Ratchaburi Municipal Court set to render case order to 18 accused person for the first time but it had postpone the rendering of case order. Afterward, the prosecutor postponed the rendering of case order for at least 8 times.
 • หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบและให้สิทธิพิสูจน์ โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ
  If there is any reason to believe that the accused person actually committed corruption, the Company shall notify the accused person and entitle him/her to prove by finding some information or evidence of innocence to present to the Committee.
 • หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตจริง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบและให้สิทธิพิสูจน์ โดยหาข้อมูลหรือหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ
  If there is any reason to believe that the accused person actually committed corruption, the Company shall notify the accused person and entitle him/her to prove by finding some information or evidence of innocence to present to the Committee.
 • อย่างไรก็ตามในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ศาลทหารก็อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งแปดคนด้วยหลักทรัพย์คนละ 200,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศหรือมีพฤติการณ์ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  On 10 May 2016, the Military Court released all 8 accused persons on bail with 200,000 Baht deposit for each. The court also set condition to prohibit all of them from traveling aborad.