เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accustion แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
  • ข้อกล่าวหา
  • accusive    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
  • accusingly    อย่างตำหนิ
  • accustom    vt. ทำให้คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: ทำใหเคยชิน ชื่อพ้อง: habituate
  • accusing    ซึ่งกล่าวหา ซึ่งฟ้องร้อง
  • accustom oneself    ปรับตัว
  • accuser    n. ผู้กล่าวหา ที่เกี่ยวข้อง: โจทก์, ผู้ฟ้อง, ผู้ฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: prosecutor, plaintiff, objector
  • accustom to    ชินปาก เคยชินกับ ชินกับ เคยปาก ติดปาก ทําให้เคยชินกับ ทําให้ชินกับ ทําให้คุ้นชินกับ คุ้นเคยกับ ทําให้ติดนิสัย
  • accused person    n. จำเลย [jam loēi]
  • accustomed    adj. คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: เคยชิน, เป็นประจำ ชื่อพ้อง: habitual, usual, customary