เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accustom oneself แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ปรับตัว
 • accustom     vt. ทำให้คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: ทำใหเคยชิน ชื่อพ้อง: habituate
 • oneself     pron. ตนเอง ที่เกี่ยวข้อง: ตัวเอง, ตัวของตัวเอง ชื่อพ้อง: one's
 • accustom to    ชินปาก เคยชินกับ ชินกับ เคยปาก ติดปาก ทําให้เคยชินกับ ทําให้ชินกับ ทําให้คุ้นชินกับ คุ้นเคยกับ ทําให้ติดนิสัย
 • be into oneself    v. exp. หลงตัวเอง [long tūa ēng]
 • by oneself    idm. ตามลำพัง ที่เกี่ยวข้อง: โดยลำพัง ชื่อพ้อง: apart, isolated, lonely, only
 • of oneself    ของตัวเอง
 • keep oneself to oneself    idm. เก็บไว้เป็นส่วนตัว
 • abandon oneself    สํามะเลเทเมา หลงระเริง
 • abase oneself    phrase. v. นอบน้อม ที่เกี่ยวข้อง: ถ่อมตน
 • accomodate oneself    v. อวย [ūay]
 • adapt oneself    v. exp. ปรับตัว [prap tūa]
 • address oneself to    1) phrase. v. พูดกับ 2) phrase. v. ง่วนอยู่กับ ที่เกี่ยวข้อง: วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
 • adjust oneself    v. exp. - ปรับตัว [prap tūa] - ปรับนิสัย [prap ni sai] - ปรับพฤติกรรม [prap phreut ti kam]
 • allow oneself to    v. exp. ยอมตัว [yøm tūa]
 • apply oneself    v. ขยัน [kha yan]