เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

accustomed person แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • กากี่นั๊ง
  คนกันเอง
 • accustomed     adj. คุ้นเคย ที่เกี่ยวข้อง: เคยชิน, เป็นประจำ ชื่อพ้อง: habitual,
 • person     1) n. บุคคล ที่เกี่ยวข้อง: คน, มนุษย์ ชื่อพ้อง: human, individual,
 • accustomed to    adj. - เจน [jēn] - ชิน [chin]
 • be accustomed    1. v. - คุ้น [khun] - คุ้นเคย [khun khoēi] - เคย [khoēi] 2. v. exp. กลายเป็นนิสัย [klāi pen ni sai]
 • be accustomed (to)    v. exp. เคยชิน [khoēi chin]
 • be accustomed to    vi. เคย ที่เกี่ยวข้อง: เคยชิน, คุ้นเคย ชื่อพ้อง: be used to คำตรงข้าม: be unaccustomed to
 • be accustomed to say    v. เคยปาก [khoēi pāk]
 • become accustomed to    ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
 • be accustomed to speaking (in a certain situation)    v. exp. ชินปาก [chin pāk]
 • in person    pr. เอง [ēng]
 • that person    n. exp. - คนนั้น [khon nan] - รายนั้น [rāi nan]
 • that’s the person    ไงล่ะ
 • this person    n. exp. - คนนี้ [khon nī] - รายนี้ [rāi nī]
 • be accustomed to using a word/an expression    v. ติดปาก [tit pāk]
 • person-to-person    xp จากคนสู่คน [jāk khon sū khon]