เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

actinomycin แปล

การออกเสียง
"actinomycin" การใช้
คำแปลมือถือ
 • แอคติโนไมซิน
 • actinomycete    แอคติโนไมซีต
 • actinomycetales    อันดับแอกติโนไมซีตาเลส
 • actinomycosis    โรคแอคติโนมายซีส
 • actinomycetaceae    สกุลแอคติโนไมซีทาซี
 • actinomyxidia    อันดับแอกติโนไมซิเดีย
 • actinomyces    เชื้อราชนิดหนึ่ง แอคติโนไมซีส
 • actinomyxidian    แอคติโนไมซิเดียน
 • actinometry    การวัดความเข้มของรังสี
 • actinon    แอกติไนด์ แอกตินอยด์ แอกตินอน
ความหมาย
  คำนาม
 • any of various red antibiotics isolated from soil bacteria