เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

agglutination tests แปล

การออกเสียง:
"agglutination tests" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การทดสอบการเกาะกลุ่ม
 • agglutination     n. การเกาะติดกัน ชื่อพ้อง: conherence, stickiness
 • tests     การทดสอบ
 • immunological agglutination    การเกาะติดกันของแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิกิริยาการลบล้างฤทธิ์ของไวรัส
 • latex agglutination test    การทดสอบการเกาะกลุ่ม
 • serum agglutination test    การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่ม เอนไซม์อิมมูโนแอสเสย์ อีไอเอ เทคนิคทางภูมิคุ้มกันเอนไซม์
 • antiglobulin tests    การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง คอมบ์เทสต์ การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดง การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดง
 • blood tests    การตรวจเลือด
 • commissioning tests    การทดสอบการทำงานทั้งระบบ เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการทำงานของทั้งระบบพร้อมกันถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา
 • ear tests    การตรวจที่เกี่ยวกับหูและการทรงตัว
 • flocculation tests    การทดสอบการตกตะกอนภูมิคุ้มกัน การทดสอบการจับตัว
 • haemagglutination tests    คอมบ์เทสต์ การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดง การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดง
 • hemagglutination tests    การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดง การตรวจหาแอนติบอดีที่จับกับเม็ดเลือดแดง การทดสอบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง คอมบ์เทสต์
 • immunodiffusion tests    การทดสอบการแพร่กระจายของเจล การทดสอบการแพร่กระจายภูมิคุ้มกัน
 • immunological tests    การวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันทางเคมี การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา การทดสอบภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดภายหลัง การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยการเรืองแสง เทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยา การทดสอบภูมิคุ้มกันโดยแผ่นรงควัตถุ การทดสอ
 • immunoprecipitation tests    การทดสอบการจับตัว การทดสอบการตกตะกอนภูมิคุ้มกัน