เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

algebraic equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  - สมการ [sa ma kān]
 • algebraic     adj. เกี่ยวกับพีชคณิต
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • algebraic curve    n. exp. เส้นโค้งเชิงพีชคณิต [sen khōng choēng phī cha kha nit]
 • algebraic expression    n. exp. นิพจน์พีชคณิต [ni phot phī cha kha nit]
 • algebraic function    n. exp. ฟังก์ชันพีชคณิต [fang chan phī cha kha nit]
 • algebraic geometry    n. exp. เรขาคณิตเชิงพีชคณิต [rē khā kha nit choēng phī cha kha nit]
 • algebraic integer    n. exp. จำนวนเต็มพีชคณิต [jam nūan tem phī cha kha nit]
 • algebraic number    n. exp. - จำนวนเชิงพีชคณิต [jam nūan choēng phī cha kha nit] - จำนวนพีชคณิต [jam nūan phī cha kha nit]
 • algebraic operation    การดำเนินการพีชคณิต
 • algebraic symbols    (คณิตศาสตร์) เครื่องหมายในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีตัวอักษร. วงเล็บ ฯลฯ
 • algebraic topology    n. exp. ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต [choēng phī cha kha nit]
 • algebraic number theory    n. exp. ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต [thrit sa dī jam nūan choēng phī cha kha nit]
 • differentiation of algebraic functions    n. exp. การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต [kān hā a nu phan khøng fang chan phī cha kha nit]
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • adjoint equation    n. exp. สมการผูกพัน [sa ma kān phūk phan]