เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

americanism แปล

การออกเสียง
"americanism" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความเลื่อมใสอเมริกา
 • anti-americanism    ลัทธิต่อต้านอเมริกา; การต่อต้านอเมริกา
 • americanise    กลายเป็นอเมริกัน ทำให้เป็นอเมริกัน
 • americana, são paulo    อาเมรีกานา (รัฐเซาเปาลู)
 • americanization    n. การกลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา
 • americana    n. หนังสือหรืองานเขียนที่เกี่ยวกับชนชาติอเมริกัน ชื่อพ้อง: American history, American materials
 • americanize    1) vi. กลายเป็นมีลักษณะของอเมริกา 2) vt. มีลักษณะของอเมริกา ชื่อพ้อง: make into an American, introduce to American
 • american-looking foreigner    n. ฝรั่ง [Fa rang]
 • americano    1. n. - อเมริกาโน - อเมริกาโน่ 2. n. exp. - กาแฟดำ [kā faē dam] - กาแฟอเมริกาโน [kā faē] - กาแฟอเมริกาโน่ [kā faē]
 • american-indian language    ภาษาอเมริกันอินเดียน
 • americans    ชาวอเมริกัน