เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

arms control แปล

การออกเสียง:
"arms control" การใช้
คำแปลมือถือ
 • การควบคุมกำลังอาวุธ
 • arms     n. อาวุธ ชื่อพ้อง: weapons, armament
 • control     1) n. การจำกัด 2) vt. ควบคุมดูแล ชื่อพ้อง: operate 3) n.
 • arms control treaties    สนธิสัญญาการควบคุมอาวุธ
 • seabed arms control treaty    สนธิสัญญาควบคุมอาวุธบนพื้นสมุทร
 • in the arms    อ้อมแขน
 • in these arms    อินดีสอาร์มส
 • with arms    ด้วยมีดด้วยไม้
 • be in control    แตะต้อง กระทบ ถูกต้อง สัมผัส
 • a farewell to arms    รักระหว่างรบ
 • arms and legs    แขนขา
 • arms depot    คลังแสงสรรพาวุธ โรงแสง
 • arms factory    คลังแสง สถานที่สําหรับเก็บอาวุธ
 • arms industry    บริษัทผลิตอาวุธสงคราม บริษัทผลิตอาวุูธ
 • arms manufacturer    ผู้ผลิตอาวุธ
 • arms of canada    ตราแผ่นดินของแคนาดา
ประโยค
 • เราประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดในการควบคุมอาวุธ
  We made a giant leap for arms control
 • นิวซีแลนด์มีเฉพาะ "เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ของนิวซีแลนด์การลดอาวุธและการควบคุมอาวุธ 1987" ซึ่งระบุไว้ในส่วนที่ 5:
  New Zealand specifically has the "New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Arms Control Act 1987", which states in section 5:
 • การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
  the licensing related to military strategic operation, including the law related to arms control and private armory
ความหมาย
  คำนาม
 • a limitation on the size and armament of the armed forces of a country