เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

asilidae แปล

การออกเสียง:
"asilidae" การใช้
คำแปลมือถือ
 • วงศ์อะซิลิแด
 • family asilidae    วงศ์อะซิลิแด
 • asignatura pendiente    มายเลิฟ (เพลงเซลีน ดิออน)
 • aside from that    นอกจากนั๊น
 • asilplane    (การบิน) เครื่องร่อน
 • aside from    prep. - นอกจาก [nøk jāk] - นอกเหนือจาก [nøk neūa jāk]
 • asimina    สกุลอะซิมินา
 • aside    1) adv. ข้างๆ ที่เกี่ยวข้อง: ไปด้านข้าง ชื่อพ้อง: to the side, to one side 2) adv. สำรอง ที่เกี่ยวข้อง: เก็บเอาไว้ใช้ 3) adv. ออกไปจาก ที่เกี่ยวข้อง: ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคิด ชื่อพ
 • asimina triloba    มะละกอ ต้นมะละกอ
 • asics    เอสิกส์
 • asimo    อาซิโม