เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

atomic number แปล

การออกเสียง:
"atomic number" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เลขอะตอม [lēk]
 • atomic     1) adj. เกี่ยวกับปรมาณู ชื่อพ้อง: neclear, atom-powered 2) adj.
 • number     1) n. ตัวเลข ที่เกี่ยวข้อง: เลขหมาย, หมายเลข, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์
 • atomic number 1    ไฮโดรเจน ก๊าซไฮโดรเจน เลขอะตอม 1
 • atomic number 10    เลขอะตอม 10 นีออน ก๊าซนีออน
 • atomic number 100    เฟอร์เมียม เลขอะตอม 100 ธาตุเฟอร์เมียม
 • atomic number 101    เมนเดลีเวียม เลขอะตอม 101 ธาตุเมนเดลีเวียม
 • atomic number 102    ธาตุโนเบเลียม เลขอะตอม 102 โนเบเลียม
 • atomic number 103    ธาตุลอว์เรนเซียม ลอว์เรนเซียม เลขอะตอม 103
 • atomic number 104    เลขอะตอม 104 รัทเทอร์ฟอร์เดียม ธาตุรัทเทอร์ฟอร์เดียม
 • atomic number 105    ดุบเนียม เลขอะตอม 105 ธาตุดุบเนียม
 • atomic number 106    ซีบอร์เกียม เลขอะตอม 106 ธาตุซีบอร์เกียม
 • atomic number 107    เลขอะตอม 107 โบห์เรียม ธาตุโบห์เรียม
 • atomic number 108    ฮาสเซียม เลขอะตอม 108 ธาตุฮาสเซียม
 • atomic number 109    ไมต์เนเรียม เลขอะตอม 109
 • atomic number 11    ธาตุโซเดียม โซเดียม เลขอะตอม 11
ประโยค
 • แพลทินัมที่มีสัญลักษณ์เคมี คือ Pt และเลขอะตอม เท่ากับ 78 .
  Platinum is a chemical element with the chemical symbol Pt and an atomic number of 78.
 • แล้วจากนั้นลบออกด้วย เลขตะตอมของทูเลียม
  And then subtract the atomic number of thulium.
 • ซีนอนเป็นธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์ Xe และเลขอะตอม 54. เป็นสีดำ, หนาแน่น,
  Xenon is a chemical element with symbol Xe and atomic number 54. It is a colorless, dense,
 • ไนโตรเจนเป็นก๊าซไม่มีสีและไม่มีกลิ่นที่มีสัญลักษณ์ N และเลขอะตอม 7
  Nitrogen is a colorless and odorless gas with symbol N and atomic number 7.
 • ชื่อภาษาอังกฤษ เลขอะตอม สัญลักษณ์
  English Name Atomic number Symbol
 • แสดงหมายเลขอะตอมของวัตถุที่สแกน
  Display the atomic number of the scanned object
 • โมเลกุลของตะกั่วเท่ากับ 30
  The atomic number of zinc is 30.
 • วัตถุระเบิดและยาเสพติดการตรวจสอบ: วัตถุระเบิดและยาเสพติดเตือนภัยและไฮไลท์ตามเลขอะตอม
  Explosives & Narcotics Detection: Explosives & narcotics alarm and highlight according to atomic number
 • การตรวจจับวัตถุระเบิดและยาเสพติด: สัญญาณเตือนการระเบิดและยาเสพติดและไฮไลต์ตามหมายเลขอะตอม
  Explosives & Narcotics Detection: Explosives & narcotics alarm and highlight according to atomic number
 • การตรวจจับ วัตถุระเบิดและยาเสพติด: สัญญาณเตือนการระเบิดและยาเสพติดและไฮไลต์ตามหมายเลขอะตอม
  Explosives & Narcotics Detection: Explosives & narcotics alarm and highlight according to atomic number
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2
ความหมาย
  คำนาม
 • the order of an element in Mendeleyev''s table of the elements; equal to the number of protons in the nucleus or electrons in the neutral state of an atom of an element