เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

attractiveness แปล

การออกเสียง:
"attractiveness" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ความน่าดึงดูด
  ชื่อพ้อง: appeal, charm
 • attractively decorated    adj. - อลงการ [a long kān] - อลังการ [a lang kān]
 • attractively    adv. อย่างมีเสน่ห์ดึงดูด ชื่อพ้อง: charmingly, appealingly
 • attractor    ความดึงดูด ดารายอดนิยม
 • attractive woman    สาวงาม สาวสวย
 • attributable    [ə'trɪbjutəb(ə)l] adj. เนื่องมาจาก
 • attractive force    n. แรงดึงดูด [raēng deung dūt]
 • attribute    1) n. คุณลักษณะ ที่เกี่ยวข้อง: คุณสมบัติ ชื่อพ้อง: quality, property, characteristic 2) vt. ถือว่าเป็นของ ที่เกี่ยวข้อง: ถือว่า, ให้เหตุผลว่าเป็น ชื่อพ้อง: credit, accredit
 • attractive feature    ความดึงดูด
 • attribute class    แอตทริบิวต์คลาส
ประโยค
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และสวยงามก่อนส่งข้อมูล
  Accuracy and attractiveness of contents and designs can be reviewed prior to delivery
 • ความเชื่อมั่นในความน่าดึงดูดใจทางเพศของพวกเขา
  Confidence in their sexual attractiveness
 • โค้งความน่าสนใจลงในผ้าสีเขียวและถุงน่องชอบปาก
  curvy attractiveness into green cloth and stockings likes mouth
 • ความดึงดูดของตลาดและความพร้อมทางธุรกิจของโครงการ
  Market attractiveness and business readiness of the project
 • หินธรรมชาติเพื่อดึงดูดความรักและเพิ่มความน่าดึงดูด
  Natural stones to attract love and enhance attractiveness
 • สีเหลืองมะนาวจะช่วยดึงเสน่ห์ในตัวคุณออกมา
  The pale elegant lemon yellow will bring your attractiveness.
 • เพิ่มความอ่อนหวานให้กับใบหน้า ด้วยศัลยกรรมเสริมลักยิ้ม
  Enhance attractiveness to your face with dimple creation surgery
 • ความงามของไทย 5 ปัจจัยความน่าสนใจในเอเชีย
  The beauty of Thai 5 Asian attractiveness factors
 • ซูเปอร์อินเดียสดมากประทับใจความน่าสนใจ
  super extremely impressive fresh indian attractiveness
 • ความดึงดูดใจของผู้หญิงในสายตาของผู้ชาย
  Women's attractiveness in the eyes of men
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3  4  5
ความหมาย
  คำนาม
 • sexual allure

 • the quality of arousing interest; being attractive or something that attracts; "her personality held a strange attraction for him"
  ชื่อพ้อง: attraction,