เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bad karma แปล

การออกเสียง:
"bad karma" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n.
  บาป [bāp]
 • bad     1) adj. ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นที่ยอมรับบ ชื่อพ้อง:
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • result of a bad karma    n. วิบากกรรม [wi bāk kam]
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • bad for    adj. ไม่ดีต่อ [mai dī tø]
 • be bad    1. v. - เสีย [sīa] - เสียเด็ก [sīa dek] 2. v. exp. เลวร้าย [lēo rāi]
 • be bad for    v. exp. เป็นอันตรายต่อ [pen an ta rāi tø]
ประโยค
 • คุณอาจจะเป็นศัตรูกับผม กรรมที่ไม่ดีไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์
  You may be the enemy, but bad karma isn't hereditary.
 • ชุดนั้นมีประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่
  That dress has bad karma.
 • มันบาปนะถ้าให้ลูกค้าช่วย
  It's bad karma to get help from the customer!