เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

beat up the accused แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  ซ้อมผู้ต้องหา [søm phū tǿng hā]
 • beat     1) n. ใจเต้น ที่เกี่ยวข้อง: หอบ, ใจสั่น ชื่อพ้อง: palpitation 2)
 • beat up     1) phrase. v. ตีให้เข้ากัน ที่เกี่ยวข้อง: ผสมให้เข้ากันด้วยการตี 2)
 • up     1) adv. ในแนวขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ในทิศทางขึ้น คำตรงข้าม: down 2)
 • the accused     จําเลย ผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกสงสัย ผู้ต้องสงสัย
 • accused     1) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้อง ชื่อพ้อง: arraigned, indicted,
 • beat up on    เล่นรังแก
 • beat-up    adj. เก่าและพัง
 • be all beat up    idm. เหนื่อยมาก
 • be accused    1. v. ต้องหา [tǿng hā] 2. v. exp. ถูกฟ้อง [thūk føng]
 • be accused (with)    v. exp. ต้องคดี [tǿng kha dī]
 • be accused of    v. exp. ต้องหาว่า [tǿng hā wā]
 • beat at    phrase. v. ทุบ (เช่น ประตู) โครมคราม ชื่อพ้อง: beat on, knock at
 • beat in    1) phrase. v. ต ี(ส่วนผสม) ให้เข้ากัน 2) phrase. v. ตีให้บาดเจ็บ ที่เกี่ยวข้อง: ตีให้มีบาดแผล, ตีให้เสียหายหรือทำลาย ชื่อพ้อง: bash in, crush in 3) phrase. v. สอนด้วยการบังคับ ที่เกี่ยวข้อ
 • beat into    1) phrase. v. ตีให้เข้ากัน ที่เกี่ยวข้อง: ผสมด้วยการตี 2) phrase. v. บังคับให้ทำ ที่เกี่ยวข้อง: บีบให้ทำ 3) phrase. v. สอน (บางสิ่ง) ให้กับ (บางคน) โดยบีบบังคับ ที่เกี่ยวข้อง: สอนด้วย
 • beat it    phrase. v. วิ่งหนีไป ที่เกี่ยวข้อง: วิ่งหนี