เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bilk แปล

การออกเสียง
"bilk" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ฉ้อโกง
  ที่เกี่ยวข้อง: โกง, หลีกหนี, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล ชื่อพ้อง: cheat
 • bilk out of    phrase. v. ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ) ที่เกี่ยวข้อง: โกง
 • bilirubin    [ˌbɪlɪ'ruːbɪn] n. บิลิรูบิน
 • biliran    จังหวัดบิลิรัน; จังหวัดบีลีรัน
 • biliousness    ความหงุดหงิด ความบึ้งตึง
 • bill    1) n. ใบแจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง: ใบสำคัญเก็บเงิน ชื่อพ้อง: charge, invoice 2) vt. แจ้งหนี้ ที่เกี่ยวข้อง: วางบิล ชื่อพ้อง: charge, debit 3) n. ธนบัตร ชื่อพ้อง: bank note 4) n. ร่างกฎหม
 • bilious    adj. อยากอาเจียน
 • bill & melinda gates foundation    มูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์
 • bilinguis    หลอกลวง
 • bill (am.)    n. ธนบัตร [tha na bat]
ประโยค
 • แต่บริษัทเอาเปรียบ ทำช่องโหว่ทางกฎหมายในสัญญา ทำให้พวกเขา โกงผู้ลงทุนหลายล้าน
  The firm exploited a loophole in the contract which allowed them to bilk investors for millions.
ความหมาย
  คำกริยา
 • escape, either physically or mentally; "The thief eluded the police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The event evades explanation"
  ชื่อพ้อง: elude, evade,

 • evade payment to; "He bilked his creditors"

 • hinder or prevent (the efforts, plans, or desires) of; "What ultimately frustrated every challenger was Ruth''s amazing September surge"; "foil your opponent"
  ชื่อพ้อง: thwart, queer, spoil, scotch, foil, cross, frustrate, baffle,

 • cheat somebody out of what is due, especially money