เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

bromine แปล

การออกเสียง
"bromine" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. ธาตุโบรมีน
 • brominate    ทำปฏิกิริยากับโบรมีน รักษาด้วยโบรมีน
 • bromidic    ไร้ความสดชื่น ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ใช้จนเสียหรือเปื่อย
 • brominism    ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
 • bromides    โบรไมด์
 • bromism    ภาวะโรคที่เกิดจากการใช้โบรมีนมากเกินไป
 • bromide paper    กระดาษอัดรูปถ่าย
 • bromize    vi. ประกอบกับโบรมีน
 • bromide    n. ยาที่ทำให้สงบ
 • bromo-methyl-sec-butyluracil    โบรโมเมทิลเซคบิวทิลยูราซิล โบรมาซิล ไฮยูเรกซ์
ประโยค
 • ลักษณะ:ผลิตภัณฑ์โพแทสเซียมคลอเรต,เนื้อหาโบรมีนต่ำ,
  Description:Potassium Chlorate Product,Low Bromine Content
 • ตรวจหาก๊าซส่วนใหญ่ที่มีคลอรีนฟลูออรีนและโบรมีน (ก๊าซฮาโลเจน)
  Detect most gases that contain Chlorine, Fluorine, and Bromine (halogen gases)
 • ลักษณะ:ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีโบรมีน,สารเคมีอุตสาหกรรมที่ไม่มีโบรมีน,
  Description:Products Without Bromine,Industrial Chemicals Without Bromine
 • ผลิตภัณฑ์เคมีอนินทรีย์: น้ำโบรมีน, โพแทสเซียมไซยาไนด์, ฟลูออไรต์, ฯลฯ
  Inorganic chemical products: bromine water, potassium cyanide, fluorite, etc.
 • โบรมีน (“ โบรโม” ในภาษากรีกแปลว่า“ กลิ่นเหม็น”) เป็นธาตุที่มีความสงบ
  Bromine (“bromos” in Greek means “stench”) is a trace element that has a calming
 • โรงงานโบรมีนและอนุพันธุ์โบรมีน
  Bromine and bromine derivatives facilities
 • โรงงานโบรมีนและอนุพันธุ์โบรมีน
  Bromine and bromine derivatives facilities
 • ความบริสุทธิ์: 74% โบรมีนเนื้อหา
  Purity: 74% bromine content
 • ในระดับของโบรมีนฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เลวร้าย แต่มีกลิ่นไม่ แต่ราคาแพงมากขึ้น
  At the level of bromine disinfection is not worse, but there is no smell. However, the price is more expensive.
 • องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง: ฮาโลเจน (รวมฟลูออรีน F, คลอรีนคลอรีน, โบรมีน Br, ไอโอดีน I, At)
  Related elements: halogen (including fluorine F, chlorine Cl, bromine Br, iodine I, At)
 • ตัวอย่างการใช้เพิ่มเติม:  1  2  3
ความหมาย
  คำนาม
 • a nonmetallic heavy volatile corrosive dark brown liquid element belonging to the halogens; found in sea water
  ชื่อพ้อง: Br, atomic number 35,