เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

buddhist sabbath แปล

การออกเสียง:
"buddhist sabbath" การใช้
คำแปลมือถือ
 • Buddhist Sabbath
  1. n.
  - ธรรมสวนะ [tham ma sa wa na]
  - อุโบสถ [u bō sot]
  2. n. exp.
  - วันธรรมสวนะ [wan]
  - วันพระ [Wan Phra]
ประโยค
 • เป็นบริเวณที่ค้นพบพระแท่นมนังคศิลาอาสน์และศิลาจารึกหลักที่ ๑ อันเป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรในด้านต่างๆ
  The slab is decorated with lotus petals and simple bands carved into the thickness of the slab on all four sides. It was used on Buddhist Sabbath days (coinciding with the four phases of the moon each month ) for a venerable monk who will deliver a sermon from the seat.