เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

by analogy แปล

การออกเสียง:
"by analogy" การใช้
คำแปลมือถือ
 • adv.
  - โดยปริยาย [dōi pa ri yāi]
  - โดยอนุโลม [dōi a nu lōm]
 • analogy     n. ความคล้ายคลึงกัน ชื่อพ้อง: likeness
 • electrical analogy    n. exp. แนวเทียบไฟฟ้า [naēo thīep fai fā]
 • false analogy    อุปมาเทียม
 • by an hair's breath    adv. หวุดหวิด [wut wit]
 • by all odds    อย่างไม่ต้องสงสัย อย่างชัดเจน อย่างหนักแน่น
 • by and by    idm. เมื่อเวลาผ่านไป
 • by all means    idm. แน่นอน ที่เกี่ยวข้อง: ได้เลย
 • by and large    idm. โดยทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง: ตามปกติ
 • by all appearances    idm. อย่างเห็นได้ชัด ที่เกี่ยวข้อง: อย่างที่บอกไว้
 • by any means    ด้วยความจำเป็น
 • by all accounts    idm. ตามคำบอกเล่า ที่เกี่ยวข้อง: ตามรายงาน
 • by artificial means    อย่างไม่เป็นธรรมชาิติ อย่างไม่เป็นธรรมชาติ โดยไม่เป็นธรรมชาติ
ประโยค
 • โดยการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ลูปกับที่ใกล้ชิดมีจำนวนข้อดีและข้อเสีย ข้อได้เปรียบหลักของอุปกรณ์ดังกล่าวรวมถึง:
  By analogy with any other products, hinges with door closer have a number of pluses and minuses. The main advantages of such accessories include:
 • ช่วงเวลาของบริบทคือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่สะสมไว้ทั้งหมดการตัดสินใจที่แท้จริงเกี่ยวกับทั้งลูกและแตงโมและการถ่ายโอนของพวกเขาโดยการเปรียบเทียบกับเรื่องอื่น ๆ และสถานการณ์
  The moment of the context is the application of all the accumulated knowledge, the real decision-making on both the ball and watermelon and their transfer by analogy to other subjects and situations.
 • ภาพสมมาตรสามารถสร้างได้ง่ายขึ้น เพื่อแสดงจินตนาการเป็นสิ่งจำเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของการวาดภาพและวาดที่สองโดยการเปรียบเทียบ ขั้นแรกให้เราวิเคราะห์ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของหัวใจ
  Symmetrical pictures are easier to create. To show imagination it is necessary only for one half of drawing, and the second draw by analogy. First, let's analyze the simplest example of a heart.
 • การให้อาหารที่ตามมาจะดำเนินการหลังจากการปรากฏตัวของดอกไม้แรก เจือจางสารละลายด้วยการเปรียบเทียบกับข้างบนแล้วปล่อยให้นั่งเล็กน้อย ปริมาณของการแก้ปัญหาเป็นเช่นเดียวกับครั้งก่อน
  Subsequent feeding is carried out after the appearance of the first flowers. Dilute the solution by analogy with the above and let it sit a little. The amount of solution is the same as the previous time.