เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cantilever principle แปล

การออกเสียง:
"cantilever principle" การใช้
คำแปลมือถือ
 • หลักหรือวิธีการก่อสร้างท้าวแขนออกไปรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้าง
 • cantilever     n. ไม้หรือเหล็กที่ยื่นจากกำแพงเพื่อรองรับน้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพาน
 • principle     1) n. แหล่งที่มา ที่เกี่ยวข้อง: สาเหตุ ชื่อพ้อง: origin, source 2)
 • be a principle    v. exp. เป็นหลัก [pen lak]
 • in principle    1. adv. โดยหลัก [dōi lak] 2. X ในหลักการ [nai lak kān]
 • cantilever beam    คานยื่น
 • cantilever bridge    สะพานหก
 • cantilever bridges    สะพานยื่น
 • cantilever steps    เชิงบันไดตอนล่างซึ่งเป็นส่วนที่รับน้ำหนัก
 • propped cantilever beam    คานยื่นหนุนปลาย
 • accept in principle    v. exp. รับหลักการ [rap lak kān]
 • addition principle    n. exp. หลักการบวก [lak kān būak]
 • archimedes' principle    หลักการของอาร์คิมิดีส
 • archimedes’ principle    หลักของอาร์คิมีดีส กฎของอาร์คิมีดีส
 • basic principle    n. exp. หลักการพื้นฐาน [lak kān pheūn thān]
 • bitter principle    สารรสขม
ประโยค
 • หนึ่งในอาคารที่สูงที่สุดที่ก่อสร้างบนฐานยื่น
  One of the tallest structures ever built on the cantilever principle.