เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

castes and classes แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • ชั้นทางสังคม
  ชนชั้น
  ชั้นวรรณะ
 • scheduled castes and scheduled tribes    วรรณะที่ถูกกำหนดและชนเผ่าที่ถูกกำหนด
 • address classes    คลาสเลขที่อยู่ (address classes)
 • arrange in classes    v. exp. แยกประเภท [yaēk pra phēt]
 • battleship classes    ชั้นเรือประจัญบาน
 • classes of computers    ประเภทของคอมพิวเตอร์
 • crown classes    ชั้นไม้ยืนต้น ไม้มีเรือนยอดเด่น ไม้เรือนยอดต่ํา ชั้นลําต้น ชั้นเรือนยอด
 • depressed classes    ชนชั้นต่ํา
 • divisor classes    ตัวหารจำนวนเต็ม
 • frigate classes    ชั้นเรือฟริเกต
 • lower classes    n. exp. - โลโซ - โลว์โซ
 • middle classes    ชนชั้นกลาง
 • night classes    โรงเรียนภาคค่ํา โรงเรียนซึ่งมีการเรียนการสอนตอนค่ํา
 • ruling classes    ชนชั้นปกครอง
 • site classes    ปัจจัยทางพื้นที่ ปัจจัยทางสถานที่ การจําแนกพื้นที่ คุณภาพของพื้นที่
 • social classes    ชนชั้นทางสังคม