เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

characteristic vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ [lak sa na cha phǿ]
 • characteristic     1) n. ลักษณะนิสัย ชื่อพ้อง: attribute, property, trait 2) adj.
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • characteristic behaviour    n. จริต [ja rit]
 • characteristic curve    n. exp. เส้นโค้งลักษณะเฉพาะ [sen khōng lak sa na cha phǿ]
 • characteristic equation    n. exp. สมการลักษณะเฉพาะ [sa ma kān lak sa na cha phǿ]
 • characteristic of logarithm    n. exp. - แคแรกเทอริสติก ของ log [khøng lø kā ri theum] - แคแรกเทอริสติกของลอการิทึม [khøng lø kā ri theum]
 • characteristic polynomial    n. exp. พหุนามลักษณะเฉพาะ [pha hu nām lak sa na cha phǿ]
 • characteristic root    n. exp. รากลักษณะเฉพาะ [rāk lak sa na cha phǿ]
 • characteristic style    n. ทำนอง [tham nøng]
 • characteristic trait    นิสัย
 • characteristic value    n. exp. ค่าลักษณะเฉพาะ [khā lak sa na cha phǿ]
 • characteristic weather    สภาพอากาศ
 • climatic characteristic    ระดับความร้อน อุณหภูมิ
 • dominant characteristic    n. exp. ลักษณะเด่น [lak sa na den]
 • hereditary characteristic    1. n. กรรมพันธุ์ [kam ma phan] 2. n. exp. ลักษณะทางพันธุกรรม [lak sa na]