เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

chemical equation แปล

การออกเสียง:
"chemical equation" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. สมการเคมี
 • chemical     1) adj. ทางเคมี 2) n. สารเคมี ชื่อพ้อง: substance
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • adjoint equation    n. exp. สมการผูกพัน [sa ma kān phūk phan]
 • algebraic equation    n. - สมการ [sa ma kān]
 • auxiliary equation    n. exp. สมการช่วย [sa ma kān chūay]
 • bernoulli equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • bernoulli's equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • biquadratic equation    n. exp. - สมการกำลังสอง [sa ma kān kam lang søng] - สมการกำลังสี่ [sa ma kān kam lang sī]
 • characteristic equation    n. exp. สมการลักษณะเฉพาะ [sa ma kān lak sa na cha phǿ]
 • chebyshev equation    สมการเชบีเชฟ
 • conditional equation    n. exp. สมการเงื่อนไข [sa ma kān ngeūoen khai]
 • convolution equation    n. exp. สมการสังวัตนาการ [sa ma kān]
 • cubic equation    n. exp. สมการกำลังสาม [sa ma kān kam lang sām]
 • depressed equation    n. exp. สมการลดกำลัง [sa ma kān lot kam lang]
ประโยค
 • ผู้ผลิตในจีน สมการทางเคมีการเผาไหม้ไพโรไลซิส
  Pyrolysis Combustion Chemical Equation China Manufacturer
 • บันทึกตัวเลขทั้งหมดในสูตรและสูตรทางเคมีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  Subscript all numbers in chemical equations and formulas quickly and easily
 • สมการทางเคมีการเผาไหม้ไพโรไลซิส
  Pyrolysis Combustion Chemical Equation
 • สมการทางเคมีด้านล่างสรุปการแปลง:
  The chemical equations below summarize the conversion:
 • สมการทางเคมีสรุปแปลงเอทานอล
  The chemical equations summarize the conversion to bioethanol.
 • ตัวเลขตามสูตรในสูตรทางเคมี: บันทึกตัวเลขทั้งหมดในสมการทางเคมีได้อย่างถูกต้อง
  Subscript numbers in Chemical Formulas: Subscript all numbers in chemical equations correctly
 • คุณลักษณะนี้สามารถจัดรูปแบบตัวเลขทั้งหมดซึ่งควรทำตัวห้อยในสมการทางเคมีเป็นตัวห้อยเป็นกลุ่ม
  This feature is able to format all numbers which should be made subscript in chemical equations as a subscript in bulk.
 • สารละลายเป็นวิธีการแก้ที่ตัวทำละลายเป็นน้ำ มันมักจะปรากฏในสมการทางเคมีโดยท้าย (aq) สูตรที่เกี่ยวข้องเช่นโซเดียมคลอไรด์ (aq)
  An aqueous solution is a solution in which the solvent is water. It is usually shown in chemical equations by appending (aq) to the relevant formula, such as NaCl (aq).
 • สมการไพโรไลซิส สมการเคมีไพโรไลซิส การเผาไหม้แบบไพโรไลซิ โครงการไพโรไลซิส โรงงานไพโรไลซิส ก๊าซไพโรไลซิส ต้นทุนไพโรไลซิส ขยะไพโรไลซิส
  Pyrolysis Equation Pyrolysis Chemical Equation Pyrolysis Combustion Pyrolysis Reaction pyrolysis liquefaction Pyrolysis Carbon pyrolysis animation Pyrolysis Reactor