เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cognation แปล

การออกเสียง
"cognation" การใช้
คำแปลมือถือ
  • n. ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
  • cognate word    คำร่วมเชื้อสาย คําที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน
  • cognate    1) n. คนหรือสิ่งของที่มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน ชื่อพ้อง: blood relation, blood relative, sib 2) n. คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน ชื่อพ้อง: cognate word 3) adj. ซึ่งมาจากภาษาเดียวกัน 4) adj. ซึ่
  • cognisance    ความตระหนัก ความตระหนักรู้ ความมีสติ
  • cognac    ['kɔnjæk] n. คอนญัก
  • cognisant    สำเหนียก
  • cogitative    adj. ที่สามารถคิดได้ลึกซึ้ง ชื่อพ้อง: thoughtful, meditative
  • cognise    รู้
  • cogitation    [ˌkɔʤɪ'teɪʃ(ə)n] n. การใคร่ครวญ การไตร่ตรอง การพิจารณา การตรึกตรอง
  • cognition    n. การรับรู้ ชื่อพ้อง: perception, knowing, insight
ความหมาย