เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

component of a vector แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  ส่วนประกอบของเวกเตอร์ [suan pra køp khøng]
 • component     n. ส่วนประกอบ ชื่อพ้อง: element, ingredient
 • vector     1) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง ที่เกี่ยวข้อง:
 • be a component    ประกอบ
 • activex component    คอมโพเนนต์ activex
 • component analysis    การวิเคราะห์แบบตัดขวาง การวิเคราะห์วิถีเส้นทาง การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์แบบแฟคทอเรียล การวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงซ้อน การวิเคราะห์จําแนกประเภท สถิติเชิงวิทยาศาสตร์ วิธีการจําแนกประเภท ตัวป
 • component database    ฐานข้อมูลคอมโพเนนต์
 • component materials    n. exp. วัสดุประกอบ [wat sa du pra køp]
 • component part    1. n. ส่วนประกอบ [suan pra køp] [sūan pra køp] 2. n. exp. ชิ้นส่วน [chin suan]
 • component parts    n. exp. ชิ้นส่วนประกอบ [chin suan pra køp]
 • component services    บริการคอมโพเนนต์
 • component system    ระบบที่อยู่ภายใต้ระบบใหญ่ ระบบรอง
 • drm component    คอมโพเนนต์ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล
 • electronic component    n. exp. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ [chin suan i lek thrø nik]
 • energy component    ส่วนประกอบของพลังงาน
 • normal component    n. exp. ส่วนประกอบแนวฉาก [suan pra køp naēo chāk]