เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

conciliate แปล

การออกเสียง
"conciliate" การใช้
คำแปลมือถือ
 • vt. ทำให้เป็นมิตร
  ชื่อพ้อง: pacify, make friendly
 • try to conciliate    ง้อ งอนง้อ ของ้อ
 • concierto de aranjuez    กอนซิเอร์โตเดอารังฆูเอซ
 • conciergerie    กงซีแยร์เฌอรี
 • conciliation    [kənˌsɪlɪ'eɪʃ(ə)n] n. การไกล่เกลี่ย [kān klai klīa]
 • concierge    n. คนเฝ้าประตู ชื่อพ้อง: doorkeeper
 • conciliation rule    กฏที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • conchy    การไม่ยอมเข้ารับราชการทหาร
 • conciliative    ประนีประนอม
 • conchology    วิชาว่าด้วยสัตว์ประเภทหอย
 • conciliator    [kən'sɪlɪeɪtə] n. ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ประนีประนอม
ประโยค
 • ความรับผิดชอบร่วมของพ่อ: จำเป็นต้องประนีประนอม
  The co-responsibility of the father: necessary to conciliate
 • มาตรการและวิธีการประนีประนอม
  Measures and solutions to conciliate
 • ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
  To conciliate disputes among members in the Association or among members and third party enterprises.
 • ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเหล่านั้นอุดมไปด้วยไขมันทำให้เกิดการย่อยอาหารหนักเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจะไม่แนะนำให้ประนีประนอมความฝัน
  Those products or foods rich in fat cause that the digestion is heavy, reason why they will not be recommended to conciliate the dream.
ความหมาย