เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

convolution equation แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการสังวัตนาการ [sa ma kān]
 • convolution     1) n. รอยหยักของสมอง ชื่อพ้อง: gyrus 2) n. ลักษณะที่ม้วนขดอยู่
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • broca’s convolution    พื้นที่โบรคา
 • convolution of broca    พื้นที่โบรคา
 • accounting equation    n. exp. สมการบัญชี [sa ma kān ban chī]
 • adjoint equation    n. exp. สมการผูกพัน [sa ma kān phūk phan]
 • algebraic equation    n. - สมการ [sa ma kān]
 • auxiliary equation    n. exp. สมการช่วย [sa ma kān chūay]
 • bernoulli equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • bernoulli's equation    n. exp. สมการแบร์นูลลี [sa ma kān]
 • biquadratic equation    n. exp. - สมการกำลังสอง [sa ma kān kam lang søng] - สมการกำลังสี่ [sa ma kān kam lang sī]
 • characteristic equation    n. exp. สมการลักษณะเฉพาะ [sa ma kān lak sa na cha phǿ]
 • chebyshev equation    สมการเชบีเชฟ
 • chemical equation    n. สมการเคมี
 • conditional equation    n. exp. สมการเงื่อนไข [sa ma kān ngeūoen khai]