เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cough out แปล

การออกเสียง:
"cough out" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1) phrase. v. ส่งเสียงไอ
  ที่เกี่ยวข้อง: ไอออกมา ชื่อพ้อง: cough up, spit up
  2) phrase. v. เล่าอย่างไม่เต็มใจ (หลังจากถูกชักชวนหรือคะยั้นคะยอ) (คำไม่เป็นทางการ)
  ชื่อพ้อง: cough up, spit up
 • cough     1) n. การไอ ที่เกี่ยวข้อง: การกระแอม ชื่อพ้อง: coughing 2) n.
 • out     1) adj. ข้างนอก ที่เกี่ยวข้อง: ภายนอก 2) adv. ข้างนอก
 • cough down    phrase. v. ไอดังๆ เพื่อกลบเสียงพูด
 • cough drop    ['kɔfdrɔp] 1. n. ลูกอม [lūk om] 2. n. exp. ยาอมแก้ไอ [yā om kaē ai]
 • cough medicine    ยาแก้ไอ
 • cough remedy    n. exp. ยาแก้ไอ [yā kaē ai]
 • cough syrup    n. ยาแก้ไอ
 • cough up    1) phrase. v. ส่งเสียงไอ ที่เกี่ยวข้อง: กระแอมกระไอ ชื่อพ้อง: cough out, spit up 2) phrase. v. ทำอย่างไม่เต็มใจ (คำไม่เป็นทางการ) ชื่อพ้อง: cough out, spit up 3) phrase. v. ยอมรับความผิด (คำไม่เป็
 • cough-remedy    n. exp. ยาแก้ไอ [yā kaē ai]
 • dry cough    n. exp. - ไอแห้ง [ai haēng] - ไอแห้ง ๆ [ai haēng haēng] - ไอแห้งๆ [ai haēng haēng]
 • have a cough    v. ไอ [ai]
 • whooping cough    n. โรคไอกรน ชื่อพ้อง: pertussis
 • cough one's head off    idm. ไอต่อเนื่องอย่างหนัก ที่เกี่ยวข้อง: ไอรุนแรงและต่อเนื่อง
 • cough one’s head off    ไอต่อเนื่องอย่างหนัก ไอรุนแรงและต่อเนื่อง
 • cough up blood    v. exp. รากเลือด [rāk leūat]
ความหมาย