เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

create karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • v. exp.
  สร้างกรรม [sāng kam]
 • create     1) vt. แต่งตั้ง ชื่อพ้อง: appoint 2) vt. สร้าง ชื่อพ้อง:
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • cumulative karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม
 • previous karma    n. บุพกรรม [bup pha kam]
 • reserve karma    n. - กฏัตตากรรม - กตัตตากรรม
 • create a barrier    v. exp. สร้างกำแพง [sāng kam phaēng]
 • create a demand    v. exp. สร้างความต้องการ [sāng khwām tǿng kān]
 • create a disturbance    v. - ก่อกวน [kø kuān] - ตึงตัง [teung] - อาละวาด [ā la wāt]
 • create a hindrance    v. exp. สร้างกำแพง [sāng kam phaēng]