เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

criminal abortion แปล

การออกเสียง:
"criminal abortion" การใช้
คำแปลมือถือ
 • 1. n.
  การรีดลูก [kān rīt lūk]
  2. n. exp.
  การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • criminal     1) adj. เกี่ยวกับอาชญากรรม ชื่อพ้อง: unlawful, illegal 2) adj.
 • abortion     1) n. การทำแท้ง ที่เกี่ยวข้อง: การแท้งลูก 2) n. การยกเลิก 3) n.
 • abortion in thailand    การทำแท้งในประเทศไทย
 • abortion pill    ยาเม็ดทำแท้ง
 • habitual abortion    ภาวะแท้งเป็นอาจิณ การแท้งเป็นนิสัย
 • illegal abortion    1. n. การรีดลูก [kān rīt lūk] 2. n. exp. การทำแท้งผิดกฎหมาย [kān tham thaēng phit kot māi]
 • imminent abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • incomplete abortion    การแท้งค้าง
 • induced abortion    การทำให้แท้ง
 • medical abortion    การทำแท้งด้วยยา
 • partial abortion    การแท้งค้าง
 • spontaneous abortion    การแท้งเอง
 • therapeutic abortion    การทำแท้งเพื่อรักษา
 • threatened abortion    การแท้งคุกคาม ภาวะแท้งคุกคาม
 • abortion-inducing drug    ยาขับทารก ยาทำแท้ง ยาแท้งบุตร