เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cubic equation แปล

การออกเสียง:
"cubic equation" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. exp.
  สมการกำลังสาม [sa ma kān kam lang sām]
 • cubic     1) n. เกี่ยวกับการวัดปริมาตร 2) adj. ซึ่งมี 3 มิติ ที่เกี่ยวข้อง:
 • equation     1) n. ความเท่าเทียมกัน ที่เกี่ยวข้อง: ความสมดุล ชื่อพ้อง: balance,
 • cubic centimeter    n. exp. ลูกบาศก์เซนติเมตร [lūk bāt sen ti mēt]
 • cubic centimeters    ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • cubic centimetre    ซีซี มิลลิลิตร มล. 1/1000 ลิตร;
 • cubic centimetres    ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • cubic content    ปริมาตร
 • cubic decimeter    ล. แอล ลิตร
 • cubic decimetre    ล. แอล ลิตร
 • cubic expression    n. exp. นิพจน์กำลังสาม [ni phot kam lang sām]
 • cubic feet    ลูกบาศก์ฟุต
 • cubic foot    n. exp. ลูกบาศก์ฟุต [lūk bāt fut]
 • cubic inch    คิวบิกนิ้ว
 • cubic inches    ลูกบาศก์นิ้ว
 • cubic kilometers    ลูกบาศก์กิโลเมตร
ประโยค
 • มีการศึกษาที่อธิบายวิธีการที่โอะริงะมิสามารถช่วยแก้สมการลูกบาศก์และสมมุติฐานได้ ดูประสบการณ์ของนายโรเบิร์ตหรั่งที่สร้างก้อนที่แฉขึ้นในอวกาศสำหรับนาซ่า
  There are studies that explain how origami can help solve cubic equations and hypotheses. See the experiences of Mr. Robert Lang who built cubes that unfold in space for NASA.