เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

cumulative karma แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • n.
  - กฏัตตากรรม
  - กตัตตากรรม
 • cumulative     1) adj. ซึ่งสะสมเพิ่มขึ้น 2) adj. ที่เพิ่มมากขึ้น ที่เกี่ยวข้อง:
 • karma     1) n. กรรม ที่เกี่ยวข้อง: ผลจากการกระทำ 2) n. ชะตากรรม
 • anantarika-karma    อนันตริยกรรม
 • bad karma    n. บาป [bāp]
 • create karma    v. exp. สร้างกรรม [sāng kam]
 • cumulative credit    n. exp. หน่วยกิตสะสม [nūay kit sa som]
 • cumulative distribution    n. exp. การแจกแจงสะสม [kān jaēk jaēng sa som]
 • cumulative frequency    n. exp. ความถี่สะสม [khwām thī sa som]
 • cumulative incidence    n. exp. อุบัติการณ์สะสม [u bat ti kān sa som]
 • cumulative preferred    หุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสม
 • cumulative record    n. exp. ระเบียนสะสม [ra bīen sa som]
 • good karma    n. - บุญ [bun] - บุณย์ [bun]
 • karma (archer)    คาร์มา (นักยิงธนู)
 • karma in buddhism    กรรม (ศาสนาพุทธ)
 • of merit and karma    ของบุญของกรรม