เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacite แปล

การออกเสียง:
"dacite" การใช้
คำแปลมือถือ
 • หินเดไซต์
 • dacia    ดาเซีย
 • dachstein mountains    ทิวเขาดัคชไตน์
 • dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • dachsie    สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dachshund    ['dakshʊnd s(ə)nd] n. สุนัขพันธุ์ดัชชุน
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dachau, bavaria    ดัคเคา
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
ประโยค
 • ฉันหวังว่าจะได้เห็น หินแอนดีไซต์กับหินเดไซท์
  Where I was expecting to see andesite and dacite,
 • ที่ๆฉันคิดว่าจะเจอหินแอนดิไซท์และดาไซต์
  Where I was expecting to find andesite and dacite,
ความหมาย
  คำนาม
 • a grey volcanic rock containing plagioclase and quartz and other crystalline minerals