เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacninae แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • วงศ์แดคนิเด
 • family dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • dacite    หินเดไซต์
 • dacia    ดาเซีย
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dachstein mountains    ทิวเขาดัคชไตน์
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dachsie    สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
 • dachshund    ['dakshʊnd s(ə)nd] n. สุนัขพันธุ์ดัชชุน
 • dacridium laxifolius    ต้นริมูภูเขา