เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

dacoit แปล

การออกเสียง
"dacoit" การใช้
คำแปลมือถือ
 • n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์)
  ชื่อพ้อง: dakoit
 • dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • dacite    หินเดไซต์
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dacia    ดาเซีย
 • daconil    คลอโรทาโลนิล ดาโคนิล
 • dachstein mountains    ทิวเขาดัคชไตน์
 • dacridium laxifolius    ต้นริมูภูเขา
 • dachsie    สุนัขพันธุ์ดัชชุนด์
 • dacron    ใยผ้าสังเคราะห์
ความหมาย
  คำนาม
 • a member of an armed gang of robbers
  ชื่อพ้อง: dakoit,