เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

daconil แปล

การออกเสียง:
คำแปลมือถือ
 • คลอโรทาโลนิล
  ดาโคนิล
 • dacoity    การปล้นของแก๊งอาชญากร
 • dacoit    n. โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์) ชื่อพ้อง: dakoit
 • dacridium laxifolius    ต้นริมูภูเขา
 • dacninae    วงศ์แดคนิเด
 • dacron    ใยผ้าสังเคราะห์
 • dacite    หินเดไซต์
 • dacrycarpus    สกุลดาไครคาร์ปัส
 • dacia    ดาเซีย
 • dacrycarpus dacrydioides    ต้นนิวซีแลนด์แดครีเบอร์รี่